Dieta m.dabrowskiej


In anulcel de-al patrulea an al cincinalului actual, am dobin- dit succese de seama in toate domeniile vietii economice si sociale, in infap- tuirea maretelor objective ale programului partidului.

Economia a conti- nuat sa se dezvolte in ritmuri inalte, productia industriala neta crescind cu 9 la suta fata deiar productia agricola globala fiind cu 5 la suta mai mare decit in anul anterior.

A continuat procesul de modernizare a economiei, de promovare larga a cuceririlor revolutiei tehnico-stiintifice. Peste de noi dieta m.dabrowskiej industriale i agrozootehnice au fost date total sau partial in functiune, a sporit productivitatea munch, s-au valorifi- cat mai bine resursele materiale si forta de munca, au fost accentuate latu- rile ealitative ale activitatii econornice.

A cunoscut un nou impuls dezvol- tarea economico-sociala a judetelor, oraselor si comunelor patriei, au pro- gresat stiinta, invatamintul i cultura, s-a imbogatit intreaga viata spiri- tuala a poporului.

Toate aceste realizari au asigurat aplicarea ferma a programului de crestere accentuata a nivelului de trai al poporului trecindu- se la infaptuirea celei de-a doua etape a ridicarii retributiei, astfel Melt pe intregul cincinal veniturile reale ale oamenilor munch vor creste cu circa 32 la suta. Totodata, s-au majorat pensiile i alocatiile pentru copii, au sporit veniturile taranimii, ale intregii populatii, a continuat sa se slava slabirii aplicarea saptaminii de lucru recluse.

Viata demonstreaza in modul dieta m.dabrowskiej mai elocvent realismul prevederilor cincinalului, justetea politicii partidului, faptul c5, tot ceea ce inflptuim este destinat omului, bunstii- ru i fericirii sale, progresului i prosperitatii intregii natiuni.

Desigur, succesele dobindite ar fi fost si mai mari, daca in activitatea desf5,surata anul trecut nu s-ar fi manifestat si o serie de deficiente i rámi- neri in urma. Astfel, planul fizic la o serie de produse importante nu s-a realizat, indeosebi datorita unor intreruperi nejustificate in functionarea instalatiilor i utilajelor, precum i intirzierii intrarii in productie a unor noi capacitati.

pastile pentru slabit farmacia tei

Ministerele, organele economice centrale, colectivele oame- nilor muncii trebuie s ia masuri energice pentru recuperarea rapida a restant,elor i lichidarea tuturor lipsurilor i neajunsurilor manifestate.

Aceasta constituie o importanta sursa de crestere a productiei, tinind seama de importantul potential tehnic de care dispunem.

 • Miruna. Co to za ryba i dlaczego warto ją jeść? | TVN Zdrowie
 • Ceai rozmarin pentru slabit
 • [``]■■ WAC 90 NAPOS DIETA RECEPTEK - Slabire Rapida
 • Cafea gel de slăbire
 • Într adevăr luptând să și piardă grăsimea de burtă

In acest scop trebuie actionat mai intens pentru ridicarea i perfectionarea continua a calificrtrii profesionale 0i tehnice a intregului personal muncitor.

Trebuie lichidate, de asemenea, in cel mai scurt timp restantele in domeniul investitiilor, concentrind cu prioritate fortele pentru punerea in functiune a obiectivelor aflate in cons- tructie.

ceaiul de soc slabeste rapid

Este necesar s punem capat cu hotarire dispersarii fortelor, con- centrindu-ne pe santierele unde exista utilajele, forta de muned si materiile prime necesare, reducind astfel la minimum perioada de executie a noilor objective. Se impun, totodata, masuri ferme pentru desfkurarea in bune conditii a aprovizionarii tehaico-materiale, normarea rationala i redu- cerea consumurilor, economisirea combustibililor 9i energiei, recuperarea si refolosirea larga a materialelor, cresterea productivitatii muncii i ridi- www.

Miruna – jakie ma wartości odżywcze? Jak ją przygotować?

Doresc s'a' subliniez din nou, de la tribuna acestui Congres al educatiei si invatamintului, necesitatea dieta m.dabrowskiej a se intelege bine faptul ca munca, acti- vitatea productiva conbtituie factorul hotaritor al dezvoltarii societatii noastre, al ridicarii continue a bunastarii i fericirii intregului popor si de aceea tineretul trebuie pregatit temeinic pentru a-§i indeplini indato- ririle de mare raspundere ce-i revin in sporirea continua, a avutiei natio- nale a patriei noastre socialiste.

Folosese acest prilej pentru a adresa eroicului nostru popor cele mai calde felicitari pentru munca i rezultatele obtinute in cursul anului trecut, precum si urarea de a face ca anul sa se inscrie ca un nou si important pas inainte in dezvoltarea economico-sociala a tarii, mareind realizarea cu deplin succes a actualului cincinal i trecerea la o nouà etapa a construirii societatii socialiste multilateral dezvoltate in Romania.

Stimati tovarasi si prieteni, Pe baza dezvoltarii in ritm inalt a fortelor de productie s-a asigurat si un puternic progres al invatamintului, stiintei i culturii factori de- terminanti ai fauririi civilizatiei socialiste i comuniste in patria noastra.

 1. Utilizator:Ark25/Articole despre oameni - Wikipedia
 2. Curățarea corpului prin psoriazis de post
 3. bonosbancopopular.es Catering Dietetyczny - Acasă
 4. Dieta daneza meniu pe zile

In invatamint lucreaza," circa de profesori, invatatori si alte categorii de specialisti, o adevarata, armata, de oameni cu inaJt calificare, care trebuie s aduca o contributie de mare insemnatate la infaptuirea obiectivelor stabiite de Congresul al XII-lea al partidului, de Programul elaborat de partid privind faurirea societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintarea Romaniei spre dieta m.dabrowskiej mai inalt civilizatie, spre comunism.

Aceste conditii asigura' o larga cuprindere a copiilor i tinerilor in scolile de toate gradele. Este ilustrativ in acest sens faptul c, fata, de anul scolarnumaral copiilor in gradi- nite a crescut de la la pesteal elevilor din invatamintul primar si gimnazial de la 2 la 3din 1icee de la la 1iar numarul dieta m.dabrowskiej de la la peste Peste 70 la mita din studenti sint bursieri.

supraponderali trebuie să piardă în greutate

Totodata, s-a extins i perfectionat invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare, in peste 3 din www. Acestea asigura tinerilor apar- tinind nationalitatilor conlocuitoare posibilitatea adora delano slabire a invata in instituti- ile scolare, incepind de la gradinita si pina la universitate in limbile proprii, oglindesc cu putere consecventa politicii nationge, marxist- leniniste a partidului nostru, care asigura deplina egalitate in drepturi in toate domeniile vietii economico-sociale a tuturor celor ce muncesc, f gra' nici o deosebire de nationalitate, aceasta constituind o latura de mare insemnatate a procesului de dezvoltare socialista, spre comunism, a patriei noastre Romania.

chestii pentru a slabi

Imbunatatirea profilului retelei scolare si universitare, ridicarea nivehilui stiintific si legarea strinsa a invatamintului cu produetia si cer- cetarea au facut sa creasca si mai mult rolul si eficienta invatamintului nostru, contributia sa la dezvoltarea generala a societatii.

Economia noas- tra, ca si celelalte sectoare ale vietii sociale au primit in cei patru ani ai actualului cincinalul 1 muncitori calificati si peste spe- cialisti cu pregatire superioara, care si-au adus en competenta si abnegatie contributia la marile realizari dobindite de poporul nostru in constructia socialismului. Masurile de perfectionare a invatamintului isi gasesc expre- sia in nivelul tot mai ridicat de pregatire a dieta m.dabrowskiej generatii in concordanta cu eele mai avansate cuceriri ale stiintei, ale cunoasterii umane, in trasa- turile moral-politice inaintate ce caracterizeazit tinara noastra generatie.

De la tribuna Congresului adresez cele mai calde felicitari profesorior, invatatorilor, pedagogior, cercetatorilor, inginerilor si maistrior, tuturor celor care, prin munca lor devotata, asigura pregatirea tinerei generatii, educarea in spirit comunist, revolutionar a tineretului viitorul natiunii noastre socialiste.

Adresez, de asemenea, calde felicitari elevilor si studentior, entu- ziastului nostru tineret, pentru spiritul de raspundere manifestat in efor- tul lor de a dobindi un tot mai larg orizont de cunostinte stlintifice si cultu- rale, de a se dieta m.dabrowskiej ca oameni de nadejde, folositori societatii, ca militanti activi pentru constructia socialista si comunista din Romania.

Stimati tovarasi, Hotaririle Congresului al XII-lea al partidului prevad dezvoltarea in continuare in ritm inalt a fortelor de productie ale tarii, perfectionarea relatiilor de productie si sociale, trecerea la o noua calitate in produetia materiala, in toate domeniile vietii economico-sociale, ridicarea gradului de civilizatie materiala si spirituala a intregului nostru popor. In acest cadru. Exista toate conditiile ca scoala romaneasca sa-si indeplineasca cu succes aceste sarcini importante.

Avem o orientare clara, stiintific fundamentata, www.

In centrul preocuparilor dieta m.dabrowskiej s stea ridicarea nivelului general. Aceas- ta le va da posibilitatea s poate un vampir să piardă în greutate de la o activitate la alta, in raport cu cerintele societatii, cu schimbarile rapide ce au loc in economia noastra moderna, dinamica, in diferite domenii ale vietii sociale.

In acest Bens este necesar sa se actioneze mai sustinut pentru imbunatatirea prac- ticii elevilor i studentior. In timpul practicii in intreprinderi, ca si in atelierele din cadrul institutiilor de invatamint, elevii i studentii sa par- ticipe efectiv, in mod organizat, la activitatea de productie, ca mice mun- citor sau specialist, pentru ca la absolvire sa se poata incadra rapid, cu bune rezultate, in activitatea unitatilor noastre economice i sociale.

slabesti cu ceai de ghimbir

De asemenea, invatamintul indeosebi cel superior trebuie sa-si inten- sifice activitatea de cercetare, conlucrind tot dieta m.dabrowskiej strins in aceasta direc- tie atit cu institutele tiinifice, cit si cu unitatile economice productive. Pe baza planului unic de cercetare, insemnatul potential stiintific din scoli i universitati are datoria sa aduca o contributie sporita la solutio- narea diferitelor probleme legate de promovarea progresului tehnic gi stiintific in intreaga economie si viata sociala.

Cadrele didactice, atit cele din invatarnintul superior cit i cele din licee, trebuie s participe activ, alaturi de studenti si elevi, la activitatea de productie i cercetare, in fabrici gi uzine, pe santiere, in unitatile agricole i cele economico-sociale si in institutii.

Acest lucru dieta m.dabrowskiej valabil inclusiv pentru. Intarind conlucra- rea scolilor de toate gradele cu intreprinderile economice i institutele gtiintifice, vom asigura ca invatamintul, cercetarea si productia sa for- meze un tot unitar, inseparabil cerinta esentiala a dezvoltarii societatii moderne, cu atit mai mult a societatii socialiste i comuniste.

Va trebui, de asemenea, dezvoltat mai larg inväta- mintul seral si Cara' freeventa, pentru a da posibilitate oamenilor muncii care lncreaza direct in productie sa-si ridice gradul de cultura generall si calificare profesionall i tehnica.

 • DORSZ - Definiția și sinonimele dorsz în dicționarul Poloneză
 • Meniu vegetarian pentru slabit
 • Rogaliki i Ciasta - Food Plus Shop online
 • Alimente ce ard grasimea
 • Bunny trebuie să piardă în greutate

Un obiectiv din cele mai importante va trebui sa-1 constituie, in con- tinuare, organizarea activitatii de improspatare si perfectionare a C§- tintelor profesionale ale oamenilor muncii, de toate categoriile, dieta m.dabrowskiej in vedere ea in perioada urmatoare se prevede cuprinderea in programele de reciclare a peste 2 miioane de oameni anual.

In acest scop, este necesar sa fie imbunatatita organizarea si desfasurarea actiunii de reciclare, astfel ca, periodic, cel putin o data la cinci ani, fiecare om al muncii sa participe la o forma organizata de perfectionare a pregatirii profesionale, tehnice tehnici de slăbire la domiciliu stiintif ice. Invatamintului de toate gradele ii revine nobila misiune de a sadi in con- stiinta tineretului dragostea fierbinte fata de patria socialista, fata de par- tid, hotarirea de a sluji cu abnegatie cauza bunastarii si fericirii poporului, de a apara en orice pret cuceririle socialismului si comunismului, liber- tatea, suveranitatea si independenta Republicii Socialiste Romania.

De asemenea, in cadrul scolii trebuie cultivata o pozitie ferma a tineretului nostru fata de orice conceptii si mentalitati retrograde, dieta m.dabrowskiej, fata de manifestarile en caracter antisocial, promovindu-se ferm princi- piile umanismului nou, revolutionar, caracteristic poporului nostru.

La baza intregii activitati de educare si formare a dieta m.dabrowskiej generatii in spirit revolutionar trebuie sa punem conceptia stiintifica a materialismului dialectic si istoric, cunoasterea legitatilor obiective ale dezvoltarii sociale, a proceselor si fenomenelor care au We in lumea contemporana. As mentiona faptul ca, in acest an, vom sarbatori implinirea a de ani de la formarea primului stat dac centralizat.

Prin esena t sa, istoria este o tiin revolutionara. Vidul nu pe aceste meleaguri a fost, ci, poate, in constiinta acestor i torici, care, servind interese straine de natiunile si popoarele lor, lucrind ip interesul politicii imperialiste de dominatie, incearea, in continuare, www.

Ei trebuie sa demonstreze ca popoarele, care in decursul istoriei s-au asezat i convietuiesc laolaltä, trebuie sa gaseasca, calea de a asigura lichidarea cu desavirsire a oricamr urme ale politicii claselor dominante, burghezo-mosieresti, ale politicii imperialiste de dezbinare a popoarelor, si sa serveasca intereselor prieteniei, infratirii, luptei comune dieta m.dabrowskiej natiunilor din sud-estul Europei pentru liber- tate, pentru independenta, pentru socialism §i comunism.

AZ}bonosbancopopular.es - Slabire Rapida

In acest sens, este necesar sá educam tineretul patriei noastre in spi- ritul solidaritatii internationale cu fortele progresiste de pretutindeni, a hotaririi de a milita neabatut pentru infaptuirea politicii partidului gi statului nostru de constructie socialista, de destindere, independenta si pace, manifestind respect fata de valorile i creatia celorlalte natiuni, dorinta de prietenie i colaborare cu toate popoarele lumii.

Scoala trebuie sit se manifeste permanent ca unul din factorii primordiali de modelare a fizionomiei omului nou, cu un larg orizont de gindire, cunoastere, i inte- legere, cu o etica superioara si o bogata, viata spirituala, fituritor constient al propriului sau destin, al viitomlui socialist si comunist. Infaptuirea tuturor acestor sarcini de mare raspundere ce revin inva- tamintului nostru impune ridicarea continua a nivelului de pregatire ideologica i politica al tuturor cadrelor didactice, dieta m.dabrowskiej narea neintrerupta, ridicarea nivelului stiintific, a calificarii lor in speciali- tatea pe care o predau.

ce sa beau dimineata sa slabesc

Totodata, se impun parti- ciparea lor nemijlocita slabit 10 kg intr-o saptamana activitatea de productie, la munca practica a unitatilor economico-sociale, cunoasterea concreta a problemelor pe care le ridicit constructia socialist a din patria noastra.

Se poate spune ca nu exista misiune mai nobild, indatorire sociall de mai inaltä raspundere, decit aceea de a forma si modela omul nou al socie- tatii noastre, de a pregati tinara generatie de constructori ai socialismului si comunismului in Romania, viitorul patriei noastre. Indeplinirea acestei misiuni cere din partea tuturor slujitorilor scolii pasiune i entuziasm, spirit de daruire revolutionara, o inalta constiinta politica si patriotica. De la Malta tribuna a Congresului v adresez, dragi prieteni elevi si studenti, chemarea de a face totul pentru a Ira insusi maretul spirit revolu- tionar al epocii noastre socialiste, de a invata, invata i iar invata, asaltind gi cucerind zi de zi piscuri tot mai inalte ale cunoasterii umane, noi mete- reze ale stiintei i tehnicii moderne, formindu-va ca cetateni demni ai Romaniei socialiste tot mai infloritoare, militanti pentru victoria socialis- mului, pentru libertatea si independenta patriei.

Indatorin importante in ridicarea nivelului scolii, in intreaga activi- tate de educare revolutionará a tinertului, revin Uniunii Tineretului www. Se impune, de asemenea, imbunatatirea stilului si metodelor de munca ale Ministerului Educatiei § i Invatamintului, inspectoratelor scolare si organelor de conducere colectiva din unitatile de invátamint. Ele trebuie sa asigure aplicarea riguroasa a orientarilor si sarcinior puse de partid in fata invatamintului, sa exercite un control permanent asupra modului in care scolile si institutele, cadrele didactice isi indeplinesc sarcinile, BO, ajute efectiv la lichiclarea lipsurilor, la perfectionarea continua a activit-- tii instructiv-educative.

Ministerul trebuie sa acorde o atentie deosebita perfectionarii conti- nue a organismelor democratice de organizare si conducere a activitatii in scoli si facultati.

Trebuie actionat pentru sporirea rolului senatelor si consiliilor universitare in buna desfasurare a invatamintului nostru. De asemenea, se impune sa se acorde mai multa atentie dieta wahls comitete- lor de parinti, cit si dieta m.dabrowskiej pe tara, pentru a asigura participarea mai larga a maselor populare, a parintilor la perfectionarea si desfasurarea in bane conditii a invatamintului.

Noul Consiliu Superior al Educatiei si Invatämintului ca si organismele colective de conducere existente, trebuie sa asigure participarea larga a cadrelor didactice, studentilor dieta m.dabrowskiej elevilor la dezbaterea tuturor problemelor privind dezvoltarea si modernizarea scolii românesti, la perfectionarea continua a invatamintului nostru in concordanta cu progresul stiintei, cu cerintele constructiei socialiste, participarea valorosului corp de cadre didactice la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, la elaborarea si infaptuirea politicii interne si externe a partidului si statului nostru.

In ridicarea nivelului general al invatamintului si educatiei tine- retului, dieta m.dabrowskiej de mare raspundere revin organelor si organizatiilor de partid.

In mod deosebit, comunistii, organizatiile de partid din scoli si universitati trebuie sa actioneze cu toata fermitatea pentru ridicarea nivelului stiintific al invatamintalui si imbunatatirea activitatii educa- tive in rindul elevior si studentilor, facind total ca scoala 0, se manifeste, intr-adevar, ca un puternic centru de crestere a tinerei generatii, in spi- rit comunist, patriotic, revolutionar.

In acest Bens, partidul si statul nostru desfasoara o intensa activi- tate internationala pentru promovarea unei politici noi, de egalitate, independenta § i pace pe plan mondial, pentru solutionarea in interesul tuturor popoarelor a problemelor care confrunta astazi omenirea. In ultimul timp, situatia internationala a cunoscut o inrautatire puternica datorita acumularii unei serii de probleme deosebit de complicate, faptu- lui ca, au ramas nesolutionate conflicte vechi si au aparut altele noi, inten- sificindu-se tendintele de reimpartire a zonelor de influenta FA ascutin- du-se contradictiile economice si politice dintre unele state si grupari de state.

Continua sa aiba loe manifestari ale dieta m.dabrowskiej politici imperialiste de forta si dictat, de amestee in treburile interne ale altor popoare, cursa inarmarilor cunoaste proportii tot mai ingrijoratoare, pnnind in eel dieta m.dabrowskiej gray pericol cauza pacii, independentei si libertatii popoarelor, destinde- rea, insasi securitatea planetei noastre.

Este in interesul vital al tuturor natiunilor, al intregii omeniri ca popoarele, conducatorii de state, oamenii politici, fortele inaintate din intreaga lume sa actioneze, pina nu este prea tirziu, intr-un spirit de inalta responsabiitate, pentru a pune capat tensiunii si incordAhi internationale, pentru renuntarea la forta, la folosirea cailor militare in solutionarea problemelor, pentru continuarea destinderii si promovarea ferma a politicii de colaborare si pace.

Curățarea corpului prin psoriazis de post

Calea pe care trebuie mers in rezolvarea oricaror probleme s'i litigii dintre state, oricit de com- plicate ar fi ele, este nu aceea a infruntarilor si ciocnirior militare, ci numai si numai calea tratativelor, a discutiilor politice, calea pasnica, pornindu-se de la respectarea riguroasa a principiilor deplinei egalitäti in drepturi, independentei si suveranitatii nationale, neamestecului in treburile interne, a dreptului fiecarui popor de a fi deplin stapin pe destinele sale, de a-si hotari de sine statator soarta, calea dezvolarii eco- nomico-sociale.

Mai mult ca oricind trebuie Intarita conlucrarea activa a popoarelor, a fortelor inaintate de pretutindeni, pentru continuarea cursu- lui spre destindere, securitate si pace.

Este necesar rid se inteleaga bine ca destinderea se poate infaptui numai cu participarea activa a tuturor statelor, indiferent de marime sau de orinduire sociala.

Este de datoria 'prior mici si mijlocii, a taxilor in curs de dezvoltare, a tarior neali- niate care constituie marea majoritate a omenirii saili asume 0 dieta m.dabrowskiej.

sebastian szaman 21 wieku kto to jest - Google Search | Jedzenie, Pomysły na dania, Przystawki

Totodatä devine tot mai evident faptul ca faurirea destinderii este conditionata de respectarea neabatuta a independentei si suveranitatii nationale a fiecarui popor, a dreptului sau sacru de a-si dieta m.dabrowskiej in mod liber soarta, calea dezvoltarii sociale. Orice acte de incal- care a independentei popoarelor, de amestec in treburile lor interne sint de natura sa punl gray in pericol cauza grasimea te face sa slabesti i path si de aceea trebuie facut totul pentru fichidarea cu deshvirsire a unor asemenea prac- tici din viata internationall, crom pentru slabit contraindicatii a asigura in realitate o politica noua, de egalitate, respect al independentei, colaborare si pace.

In acest spirit, partidul i statul nostru actioneaza consecvent pen- tru dezvoltarea prieteniei si conlucrarii cu toate thnile socialiste, cu tarile in curs de dezvoltare si nealiniate, cu tlirile capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, eu fortele antiimperialiste, democratice i progre- siste de dieta m.dabrowskiej. Pornind de la realitatea cil s-a facut prea putin pentru infaptuirea in viata a documentelor Conferintei de la Helsinki, consacrate, colabo- rarii i securititii europene, consideram necesar sa se intensifice efortu- rile tuturor statelor i popoarelor pentru realizarea securitatii europene, de care depinde in mare masura i securitatea tuturor natiunilor lumii.

Este de datoria tuturor tarilor de dieta m.dabrowskiej continentul nostru sh actio- neze pentru pregatirea temeinica a reuniunii de la Madrid, in vederea infaptuirii documentelor de la Helsinki si continuarii destinderii. Mai mult ca oricind se impun actiuni hotarite pentru trecerea la dezangajare militara i dezarmare, fara de care nu pot fi concepute securitatea si pacea.

In general trebuie facut totul pentru trecerea la masuri concrete de dezarmare, si in primul rind de dezarmare nucleara, pentru a pune capat eursei inarmarilor i pentru alocarea mijloacelor astfel economi- site, in scopul dezvoltarii economico-sociale, al ajutorasii thrilor in curs de dezvoltare, pentru progresul general, pasnic, al omenirii.

Fiind la Congresul educatiei i invatamintului, doresc Sli subliniez din nou necesitatea ca toate popoarele i guvernele sa actioneze cu cea mai mare raspundere pentru ea maretele cuceriri ale geniului uman, stiinta, www. In ce ne prive§te, pe baza hotgririor §i orientgrilor Congresului al XII-lea, sintem hotáriti s facem totul pentru solutionarea justg, in spiritul intelegerii, a marior probleme ale lumii contemporane, pentru indepgrtarea norior amenintItori ai incordgrii §i rIzboiului, pentru intilrirea increderii §1 colaborgrii intre state, pentru respectarea legalitgtii internationale E,4 dreptului tuturor popoarelor de a trgi libere, indepen- dente, in pace §i prietenie.

Stimati tovarg'§i, Mai avem citeva sgptgmini ping la alegerile pentru Marea Adunare Nationalä §i consiliile populare. In intreaga targ campania electoralg se desfil,oarg cu participarea largg a tuturor oamenilor muncii, dieta m.dabrowskiej deose- hire de nationalitate, intr-un puternic entuziasm generat de hotgririle Congresului al XII-lea al partidului, ale Congresului Frontului Democra- tiei §i Unitgtii Socialiste. Este necesar ca toate cadrele didactice, din toate sectoarele invItAmintului, impreung cu toti oamenii muncii, sit participe activ la buna desfg§urare a campaniei electorale §i a alegerilor, incit acestea sg constituie o puternicg manifestare a unitgtii intregului nostru popor, a vointei sale neabgtate diete de slabit 1500 calorii a infIptui politica partidului, Programul de fgurire a societatii socialiste dieta m.dabrowskiej dezvoltate, de a contribui la politica de pace, de destindere i prietenie cu toate natiunile lumii.

In incheiere, doresc sg-mi exprim incg o datg convingerea cg primul Congres al edu eatiei i invátAmintului se va inscrie ea un moment de seamg in viata §colii romIne§ti, in indeplinirea hotgririlor Congresului al XII-lea al partidului, in perfectionarea invgtgmintului nostru.

Cu aceastg convingere, adresez tuturor cadrelor didactice, tuturor elevior §i studentior patriei noastre romani, maghiari, germani sau de alte nationalitgti urarea de a obtine noi succese in indeplinirea indatoriri- lor de onoare ineredintate de partid §i de stat, de intregul nostru popor, in ridicarea nivelului §tiintific §i educativ al intregului invItamint, in cre§terea prestigiului §colii ronagne§ti, a contributiei sale la ridicarea itornâniei pe noi culmi de progres §i civilizatie.

SI facem totul, dragi tovarg§i, ineit lucrgrile Congresului educatiei §i invItamintului s.